ro
 

HOTĂRÂREA NR. 214/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă

23.06.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 214/2023

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29343/2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. IV art. 5 al Contractului de concesiune al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/19.07.2017, încheiat cu Tega SA, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL nr. 452/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere cimitir Sfântu Gheorghe, județul Covasna”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozitiile art. 3 alin. (1) lit. m, art. 5. lit. (g), art. 9 alin. (1) și (2) și art. 47 al Ordonanței Guvernului 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;
Având în vedere prevederile art. 36 al Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se constată încetarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/19.07.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA SA, începând cu data de 19.07.2023.
(2) Se aprobă preluarea bunurilor de retur, identificate în anexa nr. 1. la Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/19.07.2017 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Studiul de fundamentare privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă Lista tarifelor la activitatea de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, gestiunea delegată prin concesiune, prin atribuire directă către Urban-Locato SRL.
ART. 7. - Se aprobă modelul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – (1) Se aprobă cesionarea Contractelor de concesiune, având ca obiect concesionarea locurilor de veci încheiate de către Tega SA, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, către Urban-Locato SRL.
(2) Drepturile și obligațiile părților sunt prevăzute în Contractul de concesiune al locurilor de veci. Prețul contractelor de concesiune încasate în avans de către Tega SA, care exced perioada de valabilitate al Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/19.07.2017 se virează în contul desemnat de Urban-Locato SRL.
ART. 9. - Se împuternicește primarul municipiului Sfântu Gheorghe Antal Árpád -András cu semnarea Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 10. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează administratorul Urban-Locato SRL, Direcția economică generală și finanțe publice municipale și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 iunie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kolcza István

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1                                                      Anexa 2

Anexa 3                                                      Anexa 4

Anexa 5                                                      Anexa 6

Anexa 7