ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Direcția Generală Economică și Fiscală


Director executiv: Veress Ildikó

Date contact

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 137
Fax: +40 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 23

Direcţia economică asigură gestionarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, organizează contabilitatea cheltuielilor și buna gospodărire a bunurilor aflate în folosința aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe prin Serviciul Buget şi Administrativ și Serviciul Contabilitate.

 

Activitatea Serviciului Buget și Administrativ:

 • Întocmeşte proiectul bugetului general al Municipiul Sfântu Gheorghe, defalcat astfel:

  • Bugetul local,

  • Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,

  • Bugetul creditelor interne și externe,
  • Bugetul fondurilor externe nerambursabile,

 • Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ca urmare a unori propuneri fundamentate a Ordonatorului Principal de Credite,

 • Întocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de investiţii,

 • Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole, articole și aliniate de cheltuieli,

 • Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,

 • Întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna,

 • Efectuează deschiderile de credite bugetare pentru Primărie şi pentru instituţiile subordonate,

 • Face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole și aliniate de cheltuieli,

 • Prelucrează şi înaintează ordonatorului principal de credite virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate,

 • Asigură buna gospodărire a bunurilor aflate în folosinţa aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Activitatea Serviciului Contabilitate:

 • Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind lunar rapoarte financiare și trimestrial situaţiile financiare,

 • Verifică şi centralizează situaţiile financiare predate de către instituţiile subordonate,

 • Exercită controlul financiar preventiv, respectând legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice,

 • Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,

 • Încasează impozitele si taxele locale şi depune la B.N.Trezoreria,

 • Întocmeşte documentele de plată către societăţile bancare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele însoţitoare,

 • Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale,

 • Asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal cuvenite personalului,

 • Asigură evidența contabilă pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

 

 

Serviciul de urmărire și încasare

Serviciul de Impunere, Constatare, Control

Sediul:
str. Oltului, nr. 2


Program:
Luni - Miercuri: 8.:00-15.00
Joi: 8:00-16:00
Vineri: 8:00-13:30

Aveți posibilitatea consultării sumelor de plată pe site-ul ghiseul.ro. După logare pe site puteți efectua și plata obligațiilor fiscale, cu cardul bancar.

Metodologia formularisticii utilizate de organul fiscal local în activitatea de relatii cu publicul