ro
 
Luni, 02. Octombrie 2023.

Serviciul de Impunere, Constatare, Control


Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:

 • Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
 • Ținerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
 • Înregistrarea în / scoaterea din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, respectiv alte bunuri impozabile
 • Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
 • Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi de impunere
 • Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală
 • Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE

 • Cerere Tip completată; > Formular tipizat
 • Buletinul sau Cartea de identitate solicitant
  În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi actul de identitate al moştenitorului).
  După caz, se mai prezintă:
  •   Certificat de moştenitor;
  •   Certificat de deces;
  •   Certificat de naştere;
  •   Certificat de căsătorie;
  •   Sentinţă de divorţ;
 • Alte documente care conțin date de identificare a bunului, obiect al certificatului de atestare fiscală
  NOTĂ: 
  A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal contribuabilului, pe baza actului de identitate.
  B)   În situaţia în care contribuabilul nu se poate prezenta, va desemna un împuternicit prin document scris.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 • Declaraţie de impunere completată; >Formular tipizat
 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare (CVC tipizat > Formular tipizat), factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Certificat de atestare fiscală din partea vănzătorului (în cazul în care actul de proprietate nu esteCVC tipizat și vănzătorul domiciliază în altă localitate)
 • Buletin/Carte de identitate proprietar
 • Împuternicire și act de identitate, dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport - declarat


ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 • Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
 • Contract de vânzare/cumpărare încheiat în străinătate;
 • Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (originală, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
 • Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale, în cazul în care mijlocul de transport este cumpărat dintr-un stat care nu este membru UE;
 • Buletin/Carte de identitate declarant;
 • Împuternicire și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING

 • Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
 • Act de proprietate: contract de leasing;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/Carte de identitate declarant;
 • Împuternicire/ ordin de deplasare și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 • Declaraţie de impunere completată; >  Formular tipizat
 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb, etc;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 • Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
 • Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Extras de carte funciară
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE

 • Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
 • Autorizaţia de construire şi procesul-verbal de receptie;
 • Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

 • Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
 • Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
 • Contract de inchiriere teren, după caz;
 • Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate declarant;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
 • Declaraţie de impunere completată; pentru terenurile situate în extravilan, declarația va fi avizata de Registrul Agricol privind categoria de folosinţă ; > Formular tipizat
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 • Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;> Formular tipizat
 • Act de înstrăinare:
 • Contract de vânzare-cumpărare,
 • Factură fiscală,
 • Contract de donaţie,
 • Adeverinţă de dezmembrare;
 • Certificat de distrugere;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului
 • Buletinul/Cartea de identitate a împuternicitului, acesta reprezentând și împuternicirea scrisă/ ordinul de deplasare pentru scoaterea din evidență

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL CONSTRUCȚIILOR

 • cerere de scoatere din evidență;
 • act de înstrăinare, proces verbal de recepție al demolării, alte documente care atestă desfințarea construcției;
 • copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea desființării construcției în cauză;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA / RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL TERENULUI

 • cerere de scoatere din evidență a terenului înstrăinat, vizat de Registrul Agricol;
 • act de înstrainare a terenului în cauză;
 • copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea înstrăinării

 • ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI
  PENSIONARI
 • Cerere scrisă
 • Copie de pe cartea/buletinul de identitate al solicitantului
 • Ultimul talon de pensie al proprietarului
 • Adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de ANAF Covasna
  Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!
  Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu!

PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I  DE INVALIDITATE / HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT

 • Cerere scrisă
 • Copie de pe cartea/buletinul de identitate al solicitantului
 • Certificat medical
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Orice document din care rezultă calitatea de proprietar asupra bunurilor scutite la data cererii (ex. extras carte funciară)

REPREZENTANțII LEGALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL I DE INVALIDITATE/ HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT

 • Cerere scrisă
 • Copie de pe cartea/ buletinul de identitate al solicitantului
 • Orice document care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei încadrate în gradul I de invaliditate/ handicap grav sau accentuat
 • Orice document din care rezultă calitatea de proprietar asupra bunurilor csutite la data cererii (ex. extras carte funciară)

Pentru TOATE celelalte categorii de scutiri contrbuabilii vor prezenta:

 • Cerere scrisă
 • Copie de pe cartea/ buletinul de identitate al solicitantului
 • Orice document din care rezultăcalitatea de beneficiar al scutirii (decizii de încadrare, hotărâri judecătorești, etc.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

 

Biroul de impozite şi taxe – persoane juridice

Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE

 • Declaraţie de impunere;
 • În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
 • iar în cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
 • în cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
  Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
 • În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
 • Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

 • Declaraţie de impunere în două exemplare;
 • În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
  Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
 • În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
 • Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

 • Declaraţie de impunere în două exemplare;
 • Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local al administraţiei publice locale pe raza căruia era declarată anterior cumpărării mijlocul de transport;
 • Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
 • Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

 • Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;
 • contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • Cerere tip eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
 • Ultima balanţă de verificare sintetică;
 • Lista mijlocului fix. 
 • Alte documente care conțin date de identificare a bunului, obiect al certificatului de atestare fiscală

 

Activitatea de contencios administrativ-fiscal:

 • Dosare litigioase pe rolul instanţelor de judecată deschise, având ca obiect contencios administrativ-fiscal și contestații la executare silită la care UAT prin organul fiscal local este parte.

 • Contestaţii administrativ-fiscale soluţionate

 • Dosare de contencios administrativ-fiscal pe rolul instanțelor

 • Dosare de insolvență pe rolul instanțelor

 • Activitate în cadrul Comisiei constituite în baza Dispoziției nr. 1532/2016

 

Sediul Finanţelor Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România


Tel.: 0267/316 957 interior 200

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

 

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567