ro
 

Comisii de specialitate


Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Comisiile de specialitate în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local au următoarele atribuţii comune:

 1. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
 2. întocmesc avize, amendamente asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului;
 3. se pronunţă asupra altor probleme trimise spre studiu şi avizare;
 4. colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei şi conducerea acestora;
 5. îndeplinesc orice alte atribuţii care au legătură cu domeniul lor de activitate.

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională :

economic@sepsi.ro

 1. Debreczeni László - președinte
 2. Ferenczy Ágnes-Kanilla - vicepreședinte
 3. Kolcza István - secretar
 4. Vajna László
 5. Jancsó Éva
 6. Toth-Birtan Csaba
 7. Kiss-Bartha Annamária
 8. Miklós András

Comisia are următoarele atribuţii speciale:  

 1. iniţiază studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, în domeniul turismului, serviciilor;
 2. analizează oportunităţile privind participarea municipiului la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală, în condiţiile legii;
 3. dezbate şi avizează proiectul de buget, a execuţiei bugetare a municipiului, a instituţiilor şi a serviciilor publice subordonate; se pronunţă asupra problemelor de natură financiară, inclusiv asupra propunerilor de stabilire a unor impozite şi taxe locale şi a celor speciale pe timp limitat;
 4. iniţiază, avizează, proiectele de hotărâri privitoare la darea în administrare, concesionarea, închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, inclusiv a celor care au ca obiect vânzări de bunuri proprietate privată, supraveghează derularea contractelor încheiate în executarea acestora;
 5. se pronunţă asupra oportunităţii înfiinţării unor societăţi comerciale, instituţii publice sau servicii publice, după caz; colaborează cu conducătorii societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat, supraveghându-le activitatea;
 6. nominalizează câte un membru în comisiile de licitaţie cu ocazia adoptării unor hotărâri având ca obiect închirieri, concesionări;
 7. iniţiază şi coordonează studii privind dezvoltarea serviciilor publice şi depune/prezintă Consiliului rapoarte cu propuneri de măsuri concrete, privind îmbunătăţirea activităţii acestora;
 8. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

urbanistica@sepsi.ro

 1. Kádár Imola - președinte
 2. Magyarosi Imola-Piroska - vicepreședinte
 3. Buslig (Székely) Kincső - secretar
 4. József Álmos-Zoltán
 5. Ferenczy Ágnes-Kanilla
 6. Lakatos László
 7. Cserey Zoltán-Mihály
 8. Baloga Csilla

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 1. iniţiază, avizează şi coordonează documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, analize pe care să se fundamenteze programele de organizare şi dezvoltare a municipiului;
 2. supraveghează punerea în aplicare a regulamentului general de urbanism, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi de amenajare al municipiului;
 3. avizează şi verifică emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, propune termenul minim şi maxim de concesionare a terenurilor propuse pentru amplasarea construcţiilor de orice fel. În cazul în care opinia executivului este contrară opiniei comisiei, primul va comunica în scris acest lucru comisiei spre a putea organiza o dezbatere în prezenţa solicitantului, a reprezentantului executivului şi a membrilor comisiei;
 4. nominalizează câte un membru în comisiile de licitaţie cu ocazia adoptării unor hotărâri având ca obiect licitaţii privind achiziţii de lucrări publice de construcţii şi reparaţii la obiectivele de interes public, precum şi supraveghează stadiul execuţiei acestora;
 5. supraveghează modul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului precum şi a disciplinei în construcţii;
 6. poate propune măsuri pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea infrastructurii municipiului;
 7. iniţiază şi coordonează studii şi analize privind protecţia mediului înconjurător, propunând măsuri pentru implementarea concluziilor acestor studii;
 8. supraveghează protecţia monumentelor istorice de pe teritoriul municipiului împreună cu organele abilitate din judeţ;
 9. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

sociala@sepsi.ro

 1. Kondor Ágota - președinte
 2. Keresztes László
 3. Csatlós László-secretar
 4. Jancsó Éva
 5. Cserey Zoltán-Mihály
 6. Buslig (Székely) Kincső - vicepreședinte
 7. Vajna László

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 1. colaborează la întocmirea proiectelor cu caracter social;
 2. colaborează cu unităţile sanitare pentru buna deservire a populaţiei municipiului;
 3. colaborează cu reprezentanţii cultelor religioase, recunoscute legal, de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, propunând măsuri în vederea sprijinirii activităţii acestora;
 4. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:  

cult.invatamant@sepsi.ro

 1. Comăneci Liviu-Vasile - președinte
 2. Kondor Ágota - vicepreședinte
 3. Magyarosi Imola-Piroska - secretar
 4. József Álmos-Zoltán
 5. Jánó Mihail
 6. Sipos Dóra-Viola
 7. Ambrus (Vargha) Fruzsina
 8. Baloga Csilla
 9. Miklós András

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 1. iniţiază proiecte de hotărâri având ca obiect finanţarea proiectelor culturale şi ştiinţifice;
 2. evaluează proiectele culturale;
 3. supraveghează activitatea instituţiilor de cultură din subordinea consiliului local, elaborează documentaţiile privind concursurile pentru posturile de conducător ale acestor instituţii, nominalizând reprezentanţii comisiei în comisiile de concurs;
 4. colaborează cu instituţiile de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe;
 5. propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituită în acest sens;
 6. iniţiază propuneri pentru nominalizarea unor cetăţeni ai municipiului în vederea conferirii titlului „Pro Urbe”, sau a titlului de cetăţean de onoare ai municipiului;
 7. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului , legislaţia muncii şi disciplină:

juridic@sepsi.ro

 1. Zsigmond József - președinte
 2. Comăneci Liviu-Vasile - vicepreședinte
 3. Toth-Birtan Csaba
 4. Kiss-Bartha Annamária
 5. Csatlós László- secretar
 6. Jánó Mihály
 7. Keresztes László

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 1. analizează legalitatea proiectelor de hotărâre, avizându-le pe cele legale;
 2. iniţiază proiectele de hotărâre având ca obiect asigurarea ordinii publice, în condiţiile legii;
 3. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Poliţiei comunitare, poliţiei, jandarmeriei, Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, a formaţiunilor de Voluntari şi alte asemenea, în condiţiile legii;
 4. analizează propunerile de sancţionare a consilierilor având ca obiect excluderea temporară de la lucrările consiliului, pentru 1-2 şedinţe, în condiţiile stabilite de Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

VI. Comisia pentru tineret şi sport:  

tineret.sport@sepsi.ro

 1. Sipos Dóra-Viola - președinte
 2. Zsigmond József - vicepriședinte
 3. Lakatos László - secretar
 4. Debreczeni László
 5. Kádár Imola
 6. Ambrus (Vargha) Fruzsina
 7. Kolcza István

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 1. urmăreşte activitatea serviciilor publice din domeniul sportului, subordonate consiliului local;
 2. evaluează proiectele pentru sport şi tineret;
 3. colaborează cu organizaţiile de tineret din municipiul Sfântu Gheorghe, în special cu asociaţiile elevilor;
 4. colaborează cu persoanele juridice ce activează în domeniul sportului;
 5. iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect finanţarea proiectelor sportive şi de tineret;
 6. comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.