ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

Legea Nr.371 din 20 septembrie 2004


 LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) În scopul asigurarii ordinii si linistii publice, precum si pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor apartinând domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, se poate infiinta, la nivelul municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, Politia Comunitara, ca serviciu public de interes local, specializat.
(2) Politia Comunitara se poate infiinta si la nivelul comunelor.
(3) Politia Comunitara se poate constitui, dupa caz, prin reorganizarea corpurilor gardienilor publici existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) si (2).
------------------
Alin. (1) si (3) ale art. 1 au fost modificate de pct. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 24 martie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.

ART. 2
(1) Activitatea Politiei Comunitare se realizeaza în interesul persoanei, al comunitatii, al asigurarii pazei si protectiei obiectivelor de interes public local si privat, precum si în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.
(2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Politia Comunitara coopereaza cu Politia Romana si Jandarmeria Romana, cu alte institutii ale statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, în limitele legii.

ART. 3
Activitatea Politiei Comunitare se desfasoara pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotarâre a Guvernului.

CAP. II
Organizare si functionare

ART. 4
(1) Politia Comunitara se înfiinteaza prin hotarâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, dupa caz, si se subordoneaza primarilor acestora.
(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor Politia Comunitara se organizeaza, dupa caz, ca serviciu public sau structura fara personalitate juridica - directie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în conditiile legii.
(3) Nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unitatilor teritoriale ale Politiei Romane, în functie de bugetul alocat, numarul populatiei, întinderea fiecarui municipiu, oras, comuna, respectiv sector al municipiului Bucuresti, si de starea infractionala si contraventionala înregistrata pe raza lor.

ART. 5
(1) La nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia locala de ordine publica, denumita în continuare Comisia locala, organism cu rol consultativ.
(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful politiei locale, reprezentantul unitatii de jandarmi competente teritorial, seful politiei comunitare, 2-4 consilieri si 2-5 reprezentanti ai comunitatii, desemnati de consiliul local, si este condusa de primar.

ART. 6
(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:
a) analizeaza periodic si face propuneri privind necesarul de resurse materiale si umane;
b) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile în activitatea Politiei Comunitare;
c) trimestrial si ori de câte ori se solicita, prezinta informari în sedinta consiliului local privind eficienta activitatii desfasurate de Politia Comunitara si propune masuri pentru îmbunatatirea activitatii acesteia;
d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii si linistii publice si pazei obiectivelor si bunurilor de interes public local de pe teritoriul localitatii, propune consiliului local adoptarea unor hotarâri prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social.
(2) Comisia locala propune consiliului local stabilirea unui numar de functionari publici din numarul de posturi aprobat Politiei Comunitare, care sa asigure, în conditii optime, mentinerea ordinii si linistii publice la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

CAP. III
Atributiile Politiei Comunitare

ART. 7
Politia Comunitara are urmatoarele atributii:
a) asigura ordinea si linistea publica în zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate încalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarâri ale consiliului local;
b) asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;
c) asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii în institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;
d) participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;
f) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru încalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului înconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;
g) participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
h) intervine, împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
i) actioneaza, împreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
j) controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate în vederea îmbunatatirii starii de curatenie a localitatii;
k) comunica, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încalcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
l) însoteste, în conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea în executare a unor hotarâri ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurând protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;
m) verifica si solutioneaza, în limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savârsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decât cele cu caracter penal;
n) sprijina Politia Romana în activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;
o) în localitatile de frontiera sprijina unitatile Politiei de Frontiera Romane în activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;
p) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

ART. 8
(1) Organizarea si executarea activitatii de paza a bunurilor si asigurare a ordinii si linistii publice se realizeaza în baza planurilor de paza si ordine publica.
(2) Planurile de paza si ordine publica se aproba de primari cu avizul consultativ al politiei locale.
(3) Politia Comunitara poate asigura si contra cost paza unor obiective, pe baza de contracte de prestari de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

CAP. IV
Personalul Politiei Comunitare

ART. 9
(1) Personalul Politiei Comunitare se compune din functionari publici si personal contractual.
(2) Functionarilor publici din Politia Comunitara li se aplica reglementarile prevazute în Statutul functionarilor publici, iar personalului contractual, reglementarile din legislatia muncii.

ART. 10
În timpul serviciului functionarii publici din Politia Comunitara poarta obligatoriu uniforma si exercita atributiile stabilite prin prezenta lege.

ART. 11
(1) Seful Politiei Comunitare si, dupa caz, adjunctii acestuia se numesc în functie în conditiile legii.
(2) Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca personalul Politiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor functii, precum si modul de selectare si pregatire a acestuia se stabilesc prin regulament.

ART. 12
(1) La încadrare personalul Politiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma si continutul angajamentului se stabilesc prin regulament.
(2) Destituirea din functie sau demisia personalului Politiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de catre acesta a unei despagubiri reprezentând cheltuielile de scolarizare în conditiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.

ART. 13
Personalul Politiei Comunitare este dotat cu uniforma, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, catuse si alte mijloace de aparare si interventie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.

CAP. V
Drepturile si obligatiile functionarilor publici din Politia Comunitara

ART. 14
(1) În realizarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, functionarul public din Politia Comunitara are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
a) sa legitimeze persoanele care au încalcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;
b) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea si conducerea la unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;
c) în cazul infractiunilor flagrante, conduce si preda unitatilor locale ale Politiei Romane pe faptuitori, bunurile si valorile rezultate ca urmare a încalcarii legii si ia masurile ce se impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la
sosirea autoritatilor abilitate;
d) sa constate contraventiile si sa aplice, în conditiile legii, sanctiunile pentru contraventiile privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotarâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale;
e) sa poarte si sa foloseasca, în conditiile legii, numai în timpul serviciului armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
f) sa conduca la sediul politiei locale orice persoana care, prin actiunile ei, pericliteaza viata altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savârsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita în conditiile legii, si sa prezinte un raport scris în legatura cu motivele conducerii persoanei respective la sediul politiei; în cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat, este îndreptatit sa foloseasca forta, în conditiile legii;
g) în exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor în care lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa încheierea oricarei actiuni sau interventii, acesta se legitimeaza si îsi declara functia pe care o detine în unitatea din care face parte;
h) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primariei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenta.
(2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, functionarul pubic din Politia Comunitara are obligatia sa respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.

ART. 15
În îndeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, functionarul public din Politia Comunitara îsi exercita competenta pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde îsi desfasoara activitatea.

CAP. VI
Atributiile primarului privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

ART. 16
Principalele atributii ale primarului privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare sunt urmatoarele:
a) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare;
b) face propuneri consiliului local în legatura cu numirea si destituirea din functie a sefului Politiei Comunitare si, dupa caz, a adjunctului/adjunctilor acestuia, în conditiile legii;
c) indruma, supravegheaza si controleaza activitatea Politiei Comunitare, conform atributiilor stabilite acesteia prin lege;
d) aproba anual planul de paza si ordine al localitatii;
e) asigura repartizarea spatiilor necesare functionarii Politiei Comunitare, pe baza hotarârii consiliului local;
f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Politiei Comunitare;
g) informeaza, trimestrial si ori de câte ori se solicita, consiliul local în legatura cu activitatea Politiei Comunitare;
h) dispune de îndata masuri, conform competentei, cu privire la situatiile de fapt cu care este sesizat de Politia Comunitara si urmareste realizarea în practica a acestora.

CAP. VII
Asigurarea logistica, materiala si financiara

ART. 17
(1) Politia Comunitara poate detine în folosinta imobile, mijloace de transport, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru îndeplinirea atributiilor prevazute de lege.
(2) Imobilele, armamentul, munitia, aparatura tehnica specifica si mijloacele de transport necesare dotarii Politiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigura în conditiile legislatiei referitoare la achizitiile publice.

ART. 18
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Comunitare se asigura din bugetul local si din veniturile proprii obtinute din serviciile prestate.

CAP. VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 19
Angajarea functionarilor publici în Politia Comunitara, la înfiintare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc conditiile stabilite prin regulament.

ART. 20
(1) Consiliile judetene pot infiinta, în conditiile legii, servicii publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean.
(2) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, în conditiile legii, de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(3) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza pana la data de 30 noiembrie 2005 patrimoniul prevazut la alin. (2) autoritatilor administratiei publice locale pentru înfiintarea Politiei Comunitare din unitatea administrativ-teritoriala proprie si serviciilor publice înfiintate potrivit alin. (1).
---------------
Art. 20 a fost modificat de pct. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 24 martie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.
Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 9 iunie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005.

ART. 21
(1) Drepturile si obligatiile nascute din contractele încheiate de corpurile gardienilor publici se preiau de Politia Comunitara sau, dupa caz, de serviciile publice prevazute la art. 20 alin. (1), cu acordul beneficiarilor activitatilor prestate de personalul acestor
corpuri.
(2) Continuarea activitatilor desfasurate de personalul fostelor corpuri ale gardienilor publici, în exercitarea obligatiilor rezultate din contractele prevazute la alin. (1), se asigura de catre personalul contractual încadrat în conditiile prezentei legi, la Politia Comunitara.
(3) Contractele prevazute la alin. (1), care au ca obiect asigurarea pazei altor bunuri si obiective decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1), nu mai pot fi prelungite sau reînnoite de catre Politia Comunitara dupa expirarea termenelor pentru care au fost încheiate.
---------------
Art. 21 a fost modificat de pct. 3 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 24 martie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.
Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 9 iunie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005.

ART. 21^1
(1) Pana la completarea, prin achizitii proprii, a întregului necesar de arme si munitii, dotarea Politiei Comunitare cu aceste categorii de mijloace tehnice se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, dupa cum urmeaza:
a) gratuit, pana la data de 31 decembrie 2005;
b) prin închiriere, începând cu data de 1 ianuarie 2006.
(2) Conditiile privind predarea-primirea armelor si munitiilor, în folosinta gratuita sau prin închiriere, dupa caz, se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
---------------
Art. 21^1 a fost introdus de pct. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 24 martie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.

ART. 22
Actele normative în care sunt prevazute drepturi si obligatii, precum si orice alte norme juridice care vizeaza activitatea Corpului gardienilor publici se modifica în mod corespunzator.

ART. 23
Pentru reprezentarea propriilor interese în relatiile cu administratia publica locala si institutiile statului, functionarii publici si personalul contractual din Politia Comunitara se pot asocia în conditiile legii.

ART. 24
Uniforma functionarului public din Politia Comunitara, forma si continutul insignei si ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarâre a Guvernului.

ART. 25
Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005.

ART. 26
În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.

ART. 27
Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 26/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotarârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului gardienilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.