ro
 

HOTĂRÂREA NR 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

15.07.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR  238/2019

privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 35.123/2019 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.225/2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei;
Având în vedere Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă;
Având în vedere Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă Scopul și obiectivele programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, care se finanțează de Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - (1) Se numește Comisia de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli, denumită în continuare comisie, în următoarea componență nominală:
1. Kelemen Szilárd-Péter, consilier local;
2. Csatlós László, consilier local;
3. Bálint Iosif, consilier local.
(2) Comisia va alege dintre membrii săi, prin vot deschis un președinte, care va conduce ședințele comisiei.
(3) Președintele comisiei va desemna dintre membrii comisiei, după consultarea prealabilă a acestora, un secretar.
(4) Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate.
(5) Comisia ia hotărâri prin votul majorității membrilor.
ART. 4. - Se numește Comisia de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență nominală:
1. Toth-Birtan Csaba, viceprimar;
2. Kolcza István, consilier local;
3. Gheorghe Ion, consilier local.
ART. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 340/2017, se abrogă. 
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Juridic, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și Comisiile constituite în baza prevederilor prezentei hotărâri.
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019.
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Zsigmond József           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               


                   

 

 Anexe