ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

29.09.2016 2016
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  261/2016

privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 55.211/20.09.2016 al Biroului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ghidului de finanţare a apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a  gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTEART. 1. –
Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, la Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, în condiţiile Ghidului de finanţare POR/2016/3/3.1/A/1.
ART. 2. -
Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta din care face parte integrantă.
ART. 3. –
Termenele de depunere a solicitărilor scrise de către asociaţiile de proprietari înştiinţate în condiţiile Ghidului de finanţare de coordonatorul local al programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv perioadele de analiză, prioritizare şi introducere a acestora în programul local, se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin dispoziţie de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. –
(1) Pentru depunerea şi derularea proiectelor în cadrul Programului Operațional regional, Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant va încheia contract cu asociația/asociațiile de proprietari.
(2) Modalităţile privind recuperarea sumelor plătite de către Municipiul Sfântu Gheorghe, aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari se vor stabili de comun acord între Municipiul Sfântu Gheorghe şi asociaţia de proprietari, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
ART. 5. -
Blocurile înscrise în programul local de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu documentaţia tehnică de intervenţie realizată şi care nu au fost incluse în sesiunea de finanţare a anului în curs, vor avea prioritate cu ocazia fundamentării listei de priorităţi pentru anii următori, dacă îndeplinesc criteriile de proritate prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
ART. 6. –
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2013 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 7. -
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, respectiv Biroul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

 Anexa la H.C.L. 261/2016