ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

02.07.2009 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  157/2009

privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25895/2009 al arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru  administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 896/2003;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. –  Se aprobă criteriile suplimentare de departajare în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Declaraţiile solicitantului, a soţului/soţiei, după caz, care însoţesc cererea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietatea personală, vor fi autentificate de un notar public.
ART. 3. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a cererilor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 02 iulie 2009             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                    Mild Zoltán                                                                    SECRETAR
                                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr.157/2009