ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  7/2021 privind aprobarea încheierii unui contract de locațiune având ca obiect imobilul situat în str. Oltului, nr. 36, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Benedek Elek”

13.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  7/2021

privind aprobarea încheierii unui contract de locațiune având ca

obiect imobilul situat în str. Oltului, nr. 36, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Benedek Elek”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.211/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Decizia civilă nr. 944/Ap/05.07.2019 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosar nr. 381/119/2018 și Procesul-verbal de punere în posesie nr. 63327/2020 a imobilului situat în str. Oltului nr. 36, identificat în CF nr. 27654 Sfântu Gheorghe, sub nr. top 29/2/1;

Având în vedere Procura autentificată nr. 108/2020 de notarul Doron Zwi Chen din Kiryat Bialik, Israel în original și în traducere legalizată cu Încheierea de legalizare semnătură nr. 158 din 31.08.2020 de Biroul Notarial Bogdan Teodora – Rozalia;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere art. 112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45 din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;        

HOTĂRĂŞTE

ART.1. – Se aprobă încheierea unui contract de locațiune între Levy Eyal şi Orna Shtenzler în calitate de proprietari ai imobilului identificat în CF nr. 27654 Sfântu Gheorghe, sub nr. top 29/2/1, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr.36, prin mandatar Daragits Sándor István, domiciliat în Ungaria, posesor al actului de identitate numărul 18633AH, eliberat de către autoritățile ungare, la data de 20.06.2017 și Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de locatar, în vederea asigurării desfăşurării activităţii Grădiniţei cu program prelungit “Benedek Elek” pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu proiectul contractului de locațiune, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Csatlos László       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

Anexă