ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  6/2021  privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia, în vederea realizării în comun al unui Centru multifuncțional în Municipiul Sfântu Gheorghe

13.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  6/2021

 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia, în vederea realizării în comun al unui Centru multifuncțional în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.659/2020 al Serviciului Juridic și Consiliere pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Legea nr. 58/2012 privind înființarea Universității ”Sapientia” din municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, d și e, alin. (7) lit. d și k și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia, în vederea realizării în comun a unui Centru multifuncțional în Municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 2. - Se aprobă proiectul Contractului de asociere conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea semnării actului menţionat la art. 2 din prezenta hotărâre.

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Patrimoniu, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale, Direcţia Investiții și Monitorizare Societăţi Comerciale, Direcţia de Urbanism, Direcția Generală de Dezvoltare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2021.           

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Csatlos László       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

Anexă