ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  10/2021 privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe

21.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  10/2021

privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4072/2021 al Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile HCL nr. 408/2020 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu Sepsiipar SRL Sfântu Gheorghe la construirea SEPSI PROTEKT SA;

Având în vedere prevederile HCL nr. 409/2020 privind aprobarea participării Sepsiipar SRL Sfântu Gheorghe în asociere cu Municipiului Sfântu Gheorghe la construirea SEPSI PROTEKT SA;

Având în vedere Dispoziția primarului nr. 1814/2020 privind constituirea comisiei de selecţie pentru efectuarea selecției prealabile a membrilor Consiliului de Administrație al Sepsi Protect S.A.;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

ART. 1. – Se aprobă inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație a SEPSI PROTEKT SA, începând cu data de 26. 01. 2021.

ART. 2. – Se aprobă componenta integrală a Planului de selecție pentru recrutarea membrilor consiliului de administrație a SEPSI PROTEKT SA, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comăneci Liviu-Vasile

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

 Anexă