ro
 
Joi, 29. Septembrie 2022.

Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 106/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată

28.03.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  106/2019

privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local

al municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17442/14.03.2019 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată a datoriilor cu termene de plată scadente până la data depunerii cererii de acordare a eşalonării, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2019.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                       Magyarosi Imola-Piroska                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

Anexe la procedură