ro
 
Sâmbătă, 03. Decembrie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 322/2022 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

18.08.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 322/2022

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47955/18.07.2022 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Adresa nr. 456/31.05.2022 al directorului general al societății Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 37449/31.05.2022;
Având în vedere Referatul nr. 40582/2022 al Compartimentului de audit public intern privind oportunitatea contractării de servicii de expertiză/consultanță din afara entității publice;
Având în vedere Raportul auditului nr. 223/05.07.2022 privind examinarea informațiilor financiare prognozate asupra cheltuielilor privind costul tarifului pe Km al transportului conform contractului de delegare al gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 77628/2019;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. s din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi-Trans SA, potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 7/2022, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea Actului adițional nr. 7/2022 se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Direcția Investiții și Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 august 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Zsigmond József

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă