ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 318/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, str. Bartók Béla, str. Garoafei, str. George Enescu, str. Koréh Endre, municipiul Sfântu Gheorghe

08.08.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 318/2022

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, str. Bartók Béla, str. Garoafei, str. George Enescu, str. Koréh Endre, municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.610/2022 al arhitectului șef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 4.937/25.01.2022 privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare al Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, str. Bartók Béla, str. Garoafei, str. George Enescu, str. Koréh Endre, municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, str. Bartók Béla, str. Garoafei, str. George Enescu, str. Koréh Endre, municipiul Sfântu Gheorghe, pentru imobilele înscrise în CF nr. 23876 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 23876; CF nr. 24927 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 24927; CF nr. 24937 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 24937, 24937-C1, 24937-C2; CF nr. 26870 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. top: 832/26/b/2/3/4/2/2/2/2/4/2/2/3; CF nr. 30605 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 30605; CF nr. 33960 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 33960; CF nr. 41329 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad:41329; CF nr. 41690 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad:41690, în suprafață totală de 12.104 mp, conform Proiectului nr. 1579/69140/2021, elaborat de V&K SRL - ROMÂNIA Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Valabitatea documentaţiei de urbanism se stabileşte la 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Generală Economică și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 august 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Zsigmond József

CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă