ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 153/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială – zona Livezii”, municipiul Sfântu Gheorghe

05.05.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 153/2023

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială – zona Livezii”, municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.489/06.04.2023 al arhitectului șef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 54.456/18.08.2022 privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare al Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială – zona Livezii”, municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 9/04.04.2023 al arhitectului şef al Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenjarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială – zona Livezii”, municipiul Sfântu Gheorghe”, pentru terenul înscris în CF nr. 37814 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 37814; CF nr. 39584 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 39584; CF nr. 37866 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 37866; CF nr. 37867 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 37867 în suprafaţă de 24.000 mp, conform Proiectului nr. 54/2021, elaborat de BIA Száraz Ștefania Gabriela, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Valabilitatea documentaţiei de urbanism se stabileşte la 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia urbanism şi Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Keresztes László

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă