ro
 
Duminică, 03. Decembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR  116/2021 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe perioada 2021-2023

29.04.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  116/2021

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe perioada 2021-2023

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16421/2021 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 4078/19.03.2021 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 2684/19.03.2021 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 3313/14.04.2021 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe perioada 2021-2023;

Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 15990/2021 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe perioada 2021-2023 a Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă „Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.

ART. 3. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

ART. 4. - Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor mici și mijlocii cu sediul social sau puncte de lucru valabile în Municipiul Sfântu Gheorghe și are ca obiectiv sprijinirea sectorului IMM.

ART. 5. - Cererile de finanțare vor fi depuse online, prin intermediul paginii  Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro). Cererile de finanțare se pot depune anual, în intervalul 18 mai ora 9.00- 15 octombrie ora 24.00 Cererile depuse în afara acestui interval nu vor fi luate în considerare.

ART. 6. - Aprobarea/respingerea cererilor de finanțare se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii de finanțare și va fi comunicată pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro).

ART. 7. – Cererile de tragere vor fi depuse online, prin intermediul paginii Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro), după aprobarea cererii de finanțare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie orele 24.00 din anul aprobării cererii de finanțare. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare, solicitantul pierzând dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singură cerere de tragere.

ART. 8. - Aprobarea/respingerea cererilor de tragere se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii de tragere și va fi comunicată pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro).

ART. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2021.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Ferenczy Ágnes-Kanilla

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă