ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 107/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă

06.04.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 107/2023

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7300/2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 5 al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA SA;
Având în vedere Actul Constitutiv actualizat al Urban Locato SRL;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e, art. 5 pct. 3. lit. d, art. 9 alin. (1) și (2) și art. 47 din OG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 al Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se constată încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Tega SA, începând cu data de 31.03.2023.
(2) Se aprobă preluarea bunurilor de retur, identificate în anexa nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Studiul de fundamentare privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Regulamentul serviciului de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă Lista tarifelor la activitatea de administrare a piețelor, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe, gestiunea delegată prin atribuire directă către Urban – Locato SRL, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 41, județul Covasna.
ART. 7. - Se aprobă modelul Contractului de delegare a serviciului de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se împuternicește primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András cu semnarea Contractului de de delegare a serviciului de administrare și exploatare a locurilor publice de desfacere din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 9. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează administratorul Urban-Locato SRL, Direcția generală economică și finanțe publice municipale și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Jánó Mihail

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6