ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Comisii de specialitate


 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 2012-2016

 

 

Comisiile de specialitate în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local au următoarele atribuţii comune:
- analizează proiectele de hotărâri;
- se pronunţă asupra altor probleme trimise spre avizare;
- întocmesc avize, amendamente asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă consiliului;
- colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei şi cu conducerea acesteia.

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională :

economic@sepsi.ro

 1. Miklós Zoltán
 2. Debreczeni László
 3. Pârvan Rodica
 4. Vajna László
 5. Bálint Iosif
 6. Sztakics Éva-Judit
 7. Kelemen Szilárd-Péter

 

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

 - iniţiază studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, în domeniul turismului, serviciilor;
- analizează oportunităţile privind participarea municipiului la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală, în condiţiile legii;
- dezbate şi avizează proiectul de buget, a execuţiei bugetare a municipiului, a instituţiilor şi a serviciilor publice subordonate; se pronunţă asupra problemelor de natură financiară, inclusiv asupra propunerilor de stabilire a unor impozite şi taxe locale şi a celor speciale pe timp limitat;
- iniţiază, avizează, proiectele de hotărâri privitoare la darea în administrare, concesionarea, închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, inclusiv a celor care au ca obiect vânzări de bunuri proprietate privată, supraveghează derularea contractelor încheiate în executarea acestora;
- se pronunţă asupra oportunităţii înfiinţării unor societăţi comerciale, instituţii publice sau servicii publice, după caz; colaborează cu conducătorii societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat, supraveghindu-le activitatea;
- nominalizează câte un membru în comisiile de licitaţie cu ocazia adoptării unor hotărâri având ca obiect închirieri, concesionări;
- iniţiază şi coordonează studii privind dezvoltarea serviciilor publice şi depune rapoarte, cu propuneri de măsuri concrete, consiliului privind îmbunătăţirea activităţii acestora;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

urbanistica@sepsi.ro

 1. Magyarósi Imola-Piroska
 2. Bálint Iosif
 3. Bote Corina
 4. Vargha Mihály-Béla
 5. Cserey Zoltán Mihály
 6. Incze Alexandru
 7. József Álmos Zoltán

 

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

- iniţiază, avizează şi coordonează documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, analize pe care să se fundamenteze programele de organizare şi dezvoltare a municipiului din punct de vedere urbanistic;
- supraveghează punerea în aplicare a Regulamentului general de urbanism, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi de amenajare al municipiului;
- avizează şi verifică emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, propune termenul minim şi maxim de concesionare a terenurilor propuse pentru amplasarea construcţiilor de orice fel. În cazul în care opinia executivului este contrară opiniei comisiei, primul va comunica în scris acest lucru comisiei spre a putea organiza o dezbatere în prezenţa solicitantului, a reprezentantului executivului şi a membrilor comisiei;
- nominalizează câte un membru în comisiile de licitaţie cu ocazia adoptării unor hotărâri având ca obiect licitaţii privind achiziţii de lucrări publice de construcţii şi reparaţii la obiectivele de interes public, precum şi supraveghează stadiul execuţiei acestora;
- supraveghează modul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului precum şi a disciplinei în construcţii;
- poate propune măsuri pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea infrastructurii municipiului;
- iniţiază şi coordonează studii şi analize privind protecţia mediului înconjurător, propunând măsuri pentru implementarea concluziilor acestor studii;
- supraveghează protecţia monumentelor istorice de pe teritoriul municipiului împreună cu organele abilitate din judeţ;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

sociala@sepsi.ro

 1. Tischler Ferenc
 2. Kondor Ágota
 3. Joós Stefan-Leontin
 4. Váncsa Albert
 5. Csatlós László
 6. Incze Alexandru
 7. Cserey Zoltán Mihály

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

- colaborează la intocmirea proiectelor de hotărâre cu caracter social;
- colaborează cu unităţile sanitare pentru buna deservire a populaţiei municipiului;
- colaborează cu reprezentanţii cultelor recunoscute legal de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, propunând măsuri în vederea sprijinirii activităţii acestora;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:  

cult.invatamant@sepsi.ro

 1. Kondor Ágota
 2. Sztakics Éva-Judit
 3. Varga Mihály-Béla
 4. Czegő Zoltán
 5. Magyarósi Imola-Piroska
 6. Pârvan Rodica
 7. Guruianu Mădălin-Doru

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

- iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect criteriile de finanţare a proiectelor culturale, artistice;
- supraveghează activitatea instituţiilor de cultură din subordinea consiliului local, elaborează caiete de sarcini, instrucţiuni privind organizarea concursurilor pe posturile de conducere ale acestor instituţii;
- propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituite în acest sens;
- iniţiază propuneri pentru nominalizarea unor cetăţeni ai municipiului în vederea conferirii acestora a titlului “PRO URBE”;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local. 

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului , legislaţia muncii şi disciplină:

juridic@sepsi.ro

 1. Bote Corina
 2. Czegő Zoltán
 3. Debreczeni László
 4. Zsigmond József
 5. Joós Stefan-Leontin
 6. József Álmos Zoltán
 7. Vajna László

 

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

- analizează legalitatea proiectelor de hotărâre, avizândule pe cele legale;
- iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect asigurarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii;
- poate propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, a pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, conform legii;
- analizează propunerile de sancţionare a consilierilor în condiţiile legii;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

VI. Comisia pentru tineret şi sport:  

tineret.sport@sepsi.ro

 1. Kelemen Szilárd Péter
 2. Váncsa Albert
 3. Guruianu Mădălin-Doru
 4. Csatlós László
 5. Zsigmond József
 6. Tischler Ferenc
 7. Miklós Zoltán
   

Comisia are următoarele atribuţii speciale:

- iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect criteriile de finanţare a proiectelor sportive;
- comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.