ro
 

Inspector de specialitate - Compartimentul Dezvoltare Energetică

15.05.2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată,  la Compartimentul Dezvoltare Energetică al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:

 1. Condiţiile generale
 2. a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 3. b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 9. h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Condiţii specifice
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 15.05.2024 - 28.05.2024, ora 16.00.

Data exactă când se încheie preluarea dosarelor de concurs: 28.05.2024.

 

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro. Date de contact: Kiss Balázs, consilier, e-mail: balazs.kiss@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 04 iunie 2024, ora 10.00 proba scrisă
 • 06 iunie 2024 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 5280

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.

Data anunţului: 15.05.2024

Rezultate