ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

INVITAȚIE- la ședința extraordinară din data de 19 noiembrie 2020

16.11.2020

DISPOZIŢIA NR. 1380 /2020

privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 19 noiembrie 2020, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

3. - DIVERSE.

ART. 2. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

ART. 3. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 4. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 16 noiembrie 2020.

   PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

PENTRU SECRETAR GENERAL

Morar Edith