ro
 

Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit „Árvácskaska"

2020-06-01 18:22:54

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnaziala “Gödri Ferenc” structura GPP “Árvácska", cod SMIS 117733, în baza contractului de finanțare nr. 3823 din 25.02.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului este: 25.02.2019 – 30.10.2020

Localizare proiect – Municipiul Sfântu Gheorghe, România, Str. Romulus Cioflec nr.14, județul Covasna

Obiectivul general al proiectului : Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligenta a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit “Árvácska”.

Obiectivele specifice al proiectului:

 • Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița “Árvácska ” cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

 • Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița “Árvácska”.

 • Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă si a confortului termic la gradinița “Árvácska”, printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.

 • Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.


Descrierea investiției:

Principalele lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază sunt:

 • Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul clădirii necesar pentru poziționarea centralei și a echipamentelor eferente acestuia (vas de expansiune, pompe, etc), precum și montarea utilajelor și echipamentelor sistemului de panouri solare și panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc)

 • Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii: Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat; Izolarea termica perimetrală a ferestrelor; Izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat ignifugat; Termoizolarea terasei

 • Pentru îndeplinirea cerințelor specific ca minim 10% din consumul energie primară să fie asigurat din surse regenerabile au fost prevăzute două sisteme bazate pe captarea energiei solare.

 • Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe combustibil gazos în camera centralei termice amenajate la parterul clădirii care să deservească doar acest imobil.

 • Montarea a două pompe de căldură, de tip aer-apă pentru încălzirea și răcirea spațiilor, Izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite.

 • A fost prevăzută înlocuirea tutor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED de înaltă eficiență.

 • Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parterul clădirii.

 • Inscripții în Braille la toate intrările din clădiri.

 • Lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU.


Bugetul proiectului:

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

2,141,660.86

2,044,086.83

1,737,473.80

265,731.29

40,881.74

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.003.205,09 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului).