ro
 

Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri

2020-06-01 18:22:54

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiectul „Demolarea grădiniței nr.7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs", cod SMIS 126698, în baza contractului de finanțare nr. 5098 din 18.03.2020, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Perioada de implementare a proiectului este: 18.03.2020 – 31.07.2022

Localizare proiect – Municipiul Sfântu Gheorghe, România, Str. Orbán Balázs nr.4, județul Covasna

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului de față este creșterea calității unei infrastructuri educaţionale în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinind astfel şi participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele specifice al proiectului:

  • Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe;
  • Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea grădiniței;
  • Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit;
  • Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.


Descrierea investiției:

Prezentul proiect cuprinde realizarea unei grădiniţe cu două săli, cu anexele necesare într-o singură clădire, având regimul de înălţime parter cu subsol parțial. În prima fază, amenajarea terenului pentru construcția propusă constă în demolarea clădirii grădiniței existente. Conform expertizei tehnice anexate, structura clădirii se afla în stare degradată, cauzată de alcătuirea constructivă și vechime; prezintă degradări din efecte seismice, din infiltrații de apă, modificări structurale în timp.


Se propune construirea unei noi clădiri pentru grădinița. Noul imobil educaţional de ciclul preşcolar construit va avea o capacitate pentru 30 de participanţi la procesul educaţional, în 2 grupe: una cu program normal, una cu program prelungit

Se propun lucrări de amenajare a terenului după demolare, sistematizare verticală. Se va reconstrui împrejmuirea stradală. Se va amenaja un loc de joacă pentru copii, alei noi pietonale, se va reface vegetația.

În cadrul proiectului sălile de grupă vor fi adaptate după principiile unei libertăţi în joc şi activitate, se vor dota cu mobilier adecvat vârstei copiilor, astfel creând condiţii prielnice pentru dezvoltarea socială şi emoţională a copiilor şi totodată sprijinind participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

 

Bugetul proiectului: 

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

1.698.447,11

1.094.662,97

930.463,37

142.306,16

21.893,26


din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.072.784,32 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului).