ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 august 2023

DISPOZIŢIA NR. 924/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 30 august 2023, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuării cotizației municipiului Sfântu Gheorghe, în cadrul Asociației „Asociația Vadon” pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 3 către dl. Timár Richárd-Csongor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unităților comerciale 2-3, situate pe str. Nicolae Iorga, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe strada Mileniului nr. 6.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul aflat în administrarea Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 27623/26.04.2021, având ca obiect imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 32.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 52.450/04.09.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Fundația Creștină DIAKONIA Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de parteneriat nr. 3489/2002 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația ”Míves”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de asociere nr. 58803/2021 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană de Sport Covasna, pentru asigurarea în comun a funcționării complexului sportiv situat în strada Bánki Donát nr. 25.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző, d-lui Bálint Zsombor.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor imobile (unități individuale) situate în municipiul Sfântu Gheorghe, aleea Căminului nr. 7, bl. 34, sc. C.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii”, str. Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/19.06.2023 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal ”Servicii, comerț, depozite”, DN 13E, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 4/22.06.2023 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare UTR 2 PUZ Instituții Publice și Servicii” str. Nicolae Iorga, str. Bánki Donát, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 5/19.07.2023 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Reglementarea zonei dintre străzile Eprestető și Papp Lehel”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare traseu pietonal între str. Vasile Goldiș și str. Tineretului” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 47/2021 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7, sc. A, B – Faza DALI” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare iluminat public str. 1 Decembrie 1918 - zona Gării” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-Andás, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 389/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea revocării HCL nr. 72/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Dăm valoare rablei tale”, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
25. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 august 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó