ro
 

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 septembrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 1018/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 28 septembrie 2023, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate II Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 3 către dl. Timár Richárd-Csongor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unităților comerciale 2-3, situate pe str. Nicolae Iorga, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe strada Mileniului nr. 6.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiului Sfântu Gheorghe strada Spitalului nr. 15.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Contractului de prestări servicii nr. 7853/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Piconet SRL.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat nr. 69719/25.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – „Conferința Transilvania de Sud”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe și Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe a unui imobil cu destinația de locuință de necesitate situat în strada Fabricii nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transcrierii unui contract de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Bolyai János.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al numitului Farkas Ábel asupra terenul atribuit în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale, situat în str. Dr. Grigore Păltineanu.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor MULTI-TRANS SA.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” pentru aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pentru perioada 2023-2030.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Desființare bazin Șugaș Băi și amenajări exterioare”, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Gáll Lajos etapa II”, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reamenajare Piața Sfântu Gheorghe în vederea prioritizării transportului public și al pistelor de bicicletă”, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe și modificării și completării HCL nr. 428/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării devizului general, aprobat prin HCL nr. 131/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Rozelor”, cu modificările ulterioare și modificarea HCL nr. 384/2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobat prin HCL nr. 116/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
26. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 septembrie 2023.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
Kulcsár Tünde-Ildikó