ro
 

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 28 august 2023

DISPOZIŢIA NR. 923/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 28 august 2023, ora 13,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület în vederea organizării Festivalului cultural și de tineret „SEPSI TABAKÓ” în municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 31 august – 02 septembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V, VI.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 306/2022 privind aprobarea înfiinţării Unității de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică din municipiul Sfântu Gheorghe, situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
3. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 august 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó