ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 07 noiembrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 1308/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 07 noiembrie 2023, ora 12,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru facilitarea implementării proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică a 4 (patru) imobile”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare a serviciului de supraveghere a parcărilor cu plată, care funcționează la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe și în Șugaș Băi.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 89/2023 privind aprobarea depunerii de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților conexe din municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții “Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pârâului Arcuș cu drumul național DN12 și satul Chilieni”, aprobat prin HCL nr. 94//2019, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 53259/10.08.2022 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor „AMENKHA” pentru realizarea în comun a unor acțiuni de interes public local, pentru anul 2023, dedicate incluziunii și îmbunătățirii calității vieții romilor din cartierul Őrkő, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
7. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 noiembrie 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó