ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 06 decembrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 1389/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 06 decembrie 2023, ora 14,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Investiții în sisteme de energie regenerabilă pentru Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobarea depunerii proiectului „Investiții în sisteme de energie regenerabilă pentru Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, cod SMIS 129474”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării proiectului “Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități” – cod SMIS 117530.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Construire grădiniță în cartierul Őrkő”, cod SMIS 140292 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, cod SMIS 123814 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 117733, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs “cod SMIS 126698, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr.24", cod SMIS 117734, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” cod SMIS 126696, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului” cod SMIS 127510, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
11. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó