ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 51/2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

30.03.2009 2009MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 51/2009

privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12368/2009 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate anul 2009, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3 – Se aprobă bugetul împrumuturilor interne împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit bancar în anul 2009, conform anexelor nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2009, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2009

           
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                Keresztély Irma                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

Anexe:

Bugetul local pe anul 2009

Bugetul creditelor interne pe anul 2009

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local


Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", defalcată pe categorii de bunuri repartizate pe anul 2009

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009 finanţat din credit bancar

Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investitii" pe anul 2009 finanţat din credit bancar

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009, finanţate din venituri evidenţiate în afara bugetului local


Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2009 finanţate din venituri evidenţiate în afara bugetului local