ro
 

HOTĂRÂREA NR. 161/2008 privind desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe şi pozarea acestora subteran

31.07.2008 2008


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 161/2008

privind desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe şi pozarea acestora subteran


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.889/2008 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    Art. 1. – Pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe se interzice amplasarea aeriană pe stâlpi sau pe faţedele clădirilor a reţelelor edilitare (electrice, telefonice, fibră optică şi altele asemenea).
    Art. 2. – Pozarea în subteran a reţelelor edilitare existente, precum şi dezafectarea stâlpilor de susţinere a acestora se va efectua până la data de 31 decembrie 2012, această activitate fiind corelată cu celelalte lucrări subterane şi cu planurile de reabilitare a străzilor, existente sau de perspectivă, din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Art. 3. - În documentaţiile de urbanism se va indica încadrarea reţelelor edilitare subterane în profilul transversal al străzii.
    Art. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef şi Biroul Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                   Bereczki Kinga                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde