ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR 173/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

22.06.2020 2020

HOTĂRÂREA NR  173/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32233/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 în sumă totală de 157.000 lei, la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2020.

                                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                     Jánó Mihail                                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexele 2-5