ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 158/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2020

28.05.2020 2020

HOTĂRÂREA NR  158/2020

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.413/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2020, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                          Gheorghe Ion                                                                                        SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó
                         În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                   Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba

   
Anexele 1-6