ro
 
Sâmbătă, 02. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR 137/2020 privind aprobarea modificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

27.04.2020 2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  137/2020

privind aprobarea modificării bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22413/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                              Debreczeni László                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3