ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

HOTĂRÂREA NR 134/2020 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență

16.04.2020 2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  134/2020

privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgențăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1762/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41- 44 din Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cheltuielile privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.
ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 223/2006 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații deosebite, se abrogă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit și Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2020.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                             Debreczeni László                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă