ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR 58/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2019

27.02.2020 2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  58/2020

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.525/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2019, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                   SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1-6