ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR 390/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

12.12.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe           
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  390/2019

privind rectificarea bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79696/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019, la Secţiunea de funcţionare în valoare de 88.920 lei şi la Secţiunea de dezvoltare în sumă de -88.920 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Andrei Mureșanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului Poliției Locale, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Județean de Excelență Covasna, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 8. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, conform anexelor nr. 9 și 10 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Cu executarea prezentei hotărâri prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2019.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                             Bálint Iosif                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa 1

Anexele 2-3

Anexele 4-11