ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR 345/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

28.11.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe           
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR  345/2019

privind rectificarea bugetului general al Municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75.635/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTĂRĂȘTE


ART. 1. -
Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019, la Secţiunea de funcţionare în valoare de 187.800 lei şi la Secţiunea de dezvoltare în sumă de -187.800 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. -
Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. -
Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. -
Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. -
Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexelor nr. 5-9 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. -
Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile împreună cu programul obiectivelor de investiţii, conform anexei nr. 10-11 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. -
Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru familiile sărace. Suma va fi achitată din capitolul 51.02 “Autorități executive”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.
ART. 8. -
Cu executarea prezentei hotărâri prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 noiembrie 2019.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Ambrus Zsombor          

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó  

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexele 5-9

Anexele 10-11