ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 338/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

05.11.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  338/2019

privind rectificarea bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71462/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 în sumă totală de 6.700.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 17.000.620 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de -10.300.620 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-10 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Andrei Mureșanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, finanțat din bugetul Poliției Locale, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexelor nr. 16-18 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile împreună cu programul obiectivelor de investiţii, conform anexelor nr. 19-21 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 10. - Cu executarea prezentei hotărâri prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                  Ambrus Zsombor                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexele 2-10

Anexele 11-15

Anexele 16-21