ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR 335/2019 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2019

31.10.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  335/2019

privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.407/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2019, conform anexelor 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 
Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2019.
   
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                  Zsigmond József                                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexele 1-6