ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR 290/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

26.09.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  290/2019

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61078/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privirea la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 în sumă totală de 500.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 1.232.040 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de -732.040 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexelor nr. 7-10 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile din cadrul Colegiului Național Székely Mikó pe anul 2019, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                            Vajna László                                                                               SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-10