ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR 252/2019 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019

14.08.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR  252/2019

privind aprobarea execuției bugetului general
al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.705/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 

 


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019, conform anexelor nr. 1 - 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. -
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 14 august 2019.
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Toth-Birtan Csaba
                                        

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 252/2019