ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR 243/2019 privind rectificarea bugetului al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

25.07.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR  243/2019

privind rectificarea bugetului al Municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47708/2019 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47710/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 în sumă totală de 1.600.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 1.835.310 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de -235.310 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2019.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Tischler Ferenc           
În lipsa acestuia, consilier local: Toth-Birtan Csaba
                                              
Bálint Iosif

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8