ro
 
Miercuri, 28. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 216/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

27.06.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  216/2019

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41972/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 în sumă totală de 2.723.560 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 1.849.700 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 873.860 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-12 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Județean de Excelență Covasna, finanțat din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 14, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, în cadrul Colegiului Național ”Székely Mikó”, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                Sztakics Éva-Judit                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexele 16-17