ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 153/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019

10.05.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  153/2019

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 29510/2019 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                  Székely Kincsö                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-IldikóAnexele 1-6