ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 56/2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2018

28.02.2019 2019
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  56/2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe

la data de 31.12.2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11708/2019 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2018, conform anexelor nr. 1-7 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2019.


                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                     Kolcza István                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1-7