ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 258/2018 pentru modificarea H.C.L. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

30.08.2018 2018
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  258/2018

pentru modificarea H.C.L. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea

înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice

a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.415/2018 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ghidului de finanţare a apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A – Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A – Clădri rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 261/2016, după cum urmează:
Litera A, Criterii eliminatorii, punctul 2 va avea următorul cuprins:
”2, Angajamentul scris al locatarilor privind achitarea cotei-părţi ce le revine din valoarea stabilită de proiectant în devizul general, defalcat pe apartamente, în condiţiile cotei de participare stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A.
Angajamentul scris se va depune cu 15 zile după comunicarea devizului general aferent lucrărilor, defalcată pe apartamente.
În caz de modificare a valorii lucrărilor în urma procedurii de achiziţie publică şi a încheierii contractului de lucrări, valoarea angajamentelor de plată se va modifica în consecinţă, proprietarii fiind obligaţi să depună în termen de 30 zile de la primirea înştiinţării scrise din partea primăriei un nou angajament de plată.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, respectiv Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                Cserey Zoltán-Mihály                                                               Pentru SECRETAR
                                                                                                                                         Morar Edith