ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR 238/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2018

08.08.2018 2018
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  238/2018

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului  Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.551/2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2018, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 august 2018.

                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                       Cserey Zoltán-Mihály                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa