ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 166/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2018

31.05.2018 2018
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  166/2018

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 31.551/2018 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2018, conform anexelor nr. 1-29 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.


                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                       Cochior Andrei                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1-5

Anexele 6-10

Anexele 11-20

Anexele 20-28

Anexa 29