ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 50/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2017

28.02.2018 2018
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  50/2018

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general
al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 9722/2018 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b şi alin (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2017, conform anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2018.


                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                          Zsigmond József                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa