ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 394/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare

23.11.2017 2017
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  394/2017

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă

de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.155/15.11.2017 al Biroului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2015 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
I. La Capitolul I – Dispoziții generale, articolul 8, litera g va avea următorul cuprins:
”g) confinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.”
II. La Capitolul II – Procedura de solicitare a finanțării, articolul 21, litera l va avea următorul cuprins:
”l) În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificările și completările solicitate de comisia de selectare se vor înainta în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării.”
III. Anexa nr. 3 la Regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învățământ și Cultură, precum şi Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                      Sztakics Éva-Judit                                                                       Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                      Morar EdithAnexa