ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 228/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2017

27.07.2017 2017
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 
HOTĂRÂREA NR.  228/2017

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2017


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 41.413/2017 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2017, conform anexelor nr. 1-7 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. -
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iulie 2017.
   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Miklós Zoltán
 

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               


Anexele nr. 1-7